Chương trình giảng dạy - American Collegiate Academy

Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy

Chương trình lớp Nhà trẻ (Little Einstein)

Chương trình học dành riêng cho các bé từ 24 đến 36 tháng tuổi, tập trung phát triển 4 lĩnh vực chính theo mục tiêu giáo dục dành cho cấp độ Nhà trẻ bao gồm: Ngôn ngữ, Nhận thức, Thể chất, Kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

Các hoạt động học tập trong chương trình

Chương trình Mẫu giáo (PRE-K & K)

Chương trình mẫu giáo PRE-K và K với 3 cấp lớp dành riêng cho các bé từ 37 đến 72 tháng tuổi:

  • Lớp Minnie Mouse : dành cho bé từ 37 đến 48 tháng tuổi
  • Lớp Mickey Mouse : dành cho bé từ 49 đến 60 tháng tuổi
  • Lớp Tom & Jerry : dành cho bé từ 61 đến 72 tháng tuổi

Tại ACA, chương trình mẫu giáo tập trung phát triển 5 lĩnh vực chính theo mục tiêu giáo dục dành cho cấp độ Mẫu giáo bao gồm: Ngôn ngữ, Nhận thức, Thể chất, Kỹ năng xã hội -thẩm mỹ, Tư duy khoa học.

Các hoạt động học tập Pre-K và K