Giá trị cốt lõi - American Collegiate Academy

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Trường Mầm non Song ngữ Hoa Kỳ kế thừa và phát triển bốn giá trị cốt lõi từ Tập đoàn Giáo dục Aston – Aston Educational Group phù hợp với môi trường, mục tiêu giáo dục mầm non:

  1. Excellence: Tính xuất sắc
  2. Team Spirit: Tinh thần đồng đội
  3. Integrity: Tính chính trức
  4. Innovation: Sự đổi mới
Những giá trị cốt lõi của ACA