Các hoạt động học tập tại ACA - American Collegiate Academy

Các hoạt động học tập tại ACA

Các hoạt động học tập tại ACA

Với mục tiêu giáo dục phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất, kỹ năng cho học sinh, ACA luôn nỗ lực đa dạng hóa các hoạt động học tập trong nhà trường. Lịch trình học tập tại ACA là sự kết hợp linh hoạt các hoạt động như: Collaborative learning (Hoạt động học tập theo nhóm), Language Arts (Hoạt động học ngôn ngữ), Creative Activities (Hoạt động vui học theo dự án), Outdoor Activities (Hoạt động học ngoài ngoài trời),………