Chương trình tự chọn - American Collegiate Academy

Chương trình tự chọn

Chương trình tự chọn

Happy six

Làm quen với chữ viết, sẵn sàng vào lớp 1(dành cho các Bé từ 5 tuổi)

Afterschool
Chương trình giữ trẻ sau giờ

Happy Weekend
Giữ trẻ sáng thứ 7

Club4Kids

  • English
  • Lego & Coding
  • Hands-on
  • Bóng đá
  • Bóng rổ
  • Chess
  • Art
  • Music
  • Dance
  • Dance-sport